Hypoparathyrodisme

Hypoparathyrodisme er en tilstand hvor der ses lavt PTH niveau i blodet.

Ætiologi

Hypoparathyrodisme ses meget sjældent. Skyldes stort set udelukkende komplikation til thyrodektomi og ellers genetiske mutationer. Kan ellers ses ved hypomagnesiæmi eller autoimmun udslettelse af gll. parathyroidea.

PTH øger osteoklastaktiviteten, øger tubulær reabsorption af Ca, mindsker nettoabsorption af fosfat og bikarbonat i nyretubuli og nedsætter d-vitaminsyntese i nyrerne. Dette fører til øget Calcium-ion i blodet. Ved hypoparathyrodisme falder Ca derfor i blodet. Hypocalcæmi ville normalt føre til en stigning i PTH. Derfor er persisterende lav PTH og Ca et tegn på problemer med gll. parathyroidea. Det kan fx. opstå ved kirurgi hvor blodforsyningen afbrydes. Derfor betragtes normalt PTH ved hypocalcæmi også som hypoparathyrodisme.

Udredning & diagnostik

Diagnosen stilles på baggrund af en blodprøve der viser lavt PTH eller normalt PTH ved samtidig hypocalcæmi.

Symptomer: Ved akut lav PTH ses medfører muskelkramper, irritabilitet, karpopedale spasmer og kramper, evt. tetani. Prikkende fornemmelse i det circumorale område, hænder og fødder. Ved kronisk lav PTH ses  sløvhed, personlighedsændringer, angstsymptomer, katarakt og mental retardation.

Paraklinik: Lav PTH, lav Ca-ion-frit, høj fosfat, normal basisk fosfatase, normal/lav vitamin D. Mg vil kunne være lav, men kan også være normalt. Reduceret Ca-udskillelse i urin. Normal PTH og lavt Ca er også hypo-PTH da PTH her skulle være høj, hvis det fungerede korrekt.

EKG: Kan vise forlænget QT-interval og t-taksabnormaliteter.

Behandling

Man vil typisk behandle hypocalcæmi med kalktilskud, men vil som udgangspunkt holde calcium ved den nedre normalgrænse, da dette forebygger langtidskomplikationer.

Referencer

Her kan du finde en liste med referencer der er anvendt i denne artikel. Der er også angivet direkte henvisninger i teksten samt ved anvendelse af billeder og figurer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *